រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

Stung Treng Provincial Administration

EN សេចក្តីជូនដំណឹងលេខ ៨៨០/១៩ សជណ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង មានដូចខាងក្រោម៖ (សាកល្បង)

Related Posts