រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

Stung Treng Provincial Administration

Exchange Rate

[exchange-rate lang=”en” max=100]