រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

Stung Treng Provincial Administration
ស្វែងរក

ប្រវត្តិខេត្តស្ទឹងត្រែង

  • 4.5ពាន់
  • ដោយ Admin

១.សាវតាខេត្តស្ទឹងត្រែង

២.ឥស្សរៈជនដែលធ្លាប់ជាចៅហ្វាយ ឬអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយ១៩០៧

-ពីឆ្នាំ១៩៧៩-១៩៨០ ឯកឧត្តម ខាំ សានិត  ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តខេត្ត (មានរូបថត)

-ពីឆ្នាំ១៩៨០-១៩៨៣ ឯកឧត្តម ថង បៃ ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តខេត្ត

-ពីឆ្នាំ១៩៨៣-១៩៨៨ ឯកឧត្តម វេង ឃួន ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តខេត្ត

-ពីឆ្នាំ១៩៨៨-១៩៩១ ឯកឧត្តម ស៊ីកា ប៊ុនហេង ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន បដិវត្តខេត្ត

-ពីឆ្នាំ១៩៩១-១៩៩៣ ឯកឧត្តម សោម សុផា ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តខេត្ត

-ពីឆ្នាំ១៩៩៣-១៩៩៨ ឯកឧត្តម   លី ស៊ូ  ជាអភិបាលខេត្ត

-ពីឆ្នាំ១៩៩៨-២០០៣ ឯកឧត្តម ឈឹម ឈន ជាអភិបាលខេត្ត

-ពីឆ្នាំ២០០៣-២០០៦ ឯកឧត្តម ឃឹម សិលា ជាអភិបាលខេត្ត

-ពីឆ្នាំ២០០៦-២០១៣ ឯកឧត្តម ឡូយ សុផាត ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

-ពីឆ្នាំ២០១៣-២០១៥ ឯកឧត្តម កុល សំអុល ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

-ពីឆ្នាំ២០១៥-២០២១ ឯកឧត្តម ម៉ុម សារឿន ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

-ពីឆ្នាំ២០២១ ខែតុលា មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត